قوانین کنسلی ایرلاین کیش ایر

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا 24 ساعت مانده به پرواز

از 24 ساعت قبل پرواز به بعد

C/CP
%30 جریمه
%60 جریمه
RX/RM/RQ/RN/RV/RL/RK/RH/RB/RY/RS/RF/RP/RR/RT
%25 جریمه
%50 جریمه
W/X/M/Q/N/V/L/K/H/B/Y/S/F/P/R
%35 جریمه
%70 جریمه
U/O
%100 جریمه
%100 جریمه