قوانین کنسلی ایرلاین تابان

رده - کلاس نرخی

از زمان صدور تا 12 ظهر سه روز قبل پرواز

از ساعت 12 سه روزقبل پرواز تا 12 ظهر یک روز قبل پرواز

از 12 ظهر روز قبل پرواز تا 3 ساعت مانده به پرواز

از 3 ساعت مانده به پرواز به بعد No Show

N,D,K,F,P,I,A,M,L,Z,V,R,Y
%20 جریمه
%30 جریمه
%50 جریمه
%60 جریمه
O,S,W,B
%20 جریمه
%30 جریمه
%60 جریمه
%70 جریمه
E,Q
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه
%100 جریمه